Guziki

Zasady naboru

Kalendarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego (grupa „0") na rok szkolny 2017/2018:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do grupy „0" Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku do 20 lutego 2017 r.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie utworzona jedna grupa przedszkolna.
 3. Rekrutacja do grupy „0" odbywać się będzie w dwóch etapach:
  • rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi odbędą się 22.02.2017 r.
   • I grupa – pocz. o godz. 16.00, II grupa – pocz. o godz. 17.00.
    • Miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VI.
    • Miejsce zajęć z dziećmi – sala przedszkolna i sala gimnastyczna.
  • spotkania indywidualne z dziećmi odbędą się 23.02.2017 r. od godz. 16.30.
   • Miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy III A, B.
  • rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.
 4. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do grupy „0" oraz listy rezerwowej nastąpi do 1.03.2017 r.
 5. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do grupy „0" oddziału przedszkolnego w dniu 22.02.2017 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i STO.
 6. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 w grupie przedszkolnej z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku – do 10.03.2017 r.
 7. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku.
 8. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.

Zasady rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku i pozostałych klas na rok szkolny 2017/2018:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku – do 31 marca 2017 r. W przypadku wolnych miejsc termin jest przedłużany.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi, w przypadku wolnych miejsc, uzgadniane są z rodzicami.
 3. Ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy I SSP Nr 1 STO w Białymstoku oraz listy rezerwowej – do 10 kwietnia 2017 r.
 4. Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku w celu zapoznania z dokumentacją szkoły i jej organizacją (Statut, Regulamin Szkoły) – termin wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 5. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 w kl. I z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku w terminie ustalonym z Dyrektorem szkoły.
 6. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy równoznaczna jest z przyjęciem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku.
 7. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.
 8. Rekrutacja do wszystkich klas odbywa się na bieżąco w zależności od wolnych miejsc.

Zasady przyjmowania do szkoły regulują Statuty.

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół STO w Białymstoku § 13:

§ 13

 1. Nabór do Przedszkola (grupy 0) i dodatkowej klasy I Szkoły Podstawowej (w przypadku jej utworzenia) odbywa się na według kryteriów opracowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej, która jest kontynuacją Przedszkola odbywa się według następujących zasad:
  • Szkoła Podstawowa w pierwszej kolejności zapewnia miejsca dla swoich wychowanków Przedszkola (grupy 0), którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym;
  • w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Przy naborze uczniów do poszczególnych klas przestrzega się następujących zasad:
  • w każdym przypadku przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiadomości i umiejętności programowych;
  • w przypadku co najmniej dwóch kandydatów na jedno miejsce o zbliżonych charakterystykach rozwojowych pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkół prowadzonych przez STO SKT Nr 171 w Białymstoku;
  • należy dążyć do zachowania równowagi płci w klasie.
 4. Komisję kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół.
 5. Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem.
 6. Przyjęcia uczniów do Zespołu Szkół następują po podpisaniu, przez rodziców lub jednego z rodziców, umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Zgodnie ze Statutem Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku § 6:

§ 6

 1. Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do przedszkola.
 2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekroczyć 16 dzieci.
 3. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem w obecności rodziców, podpisania umowy na kształcenie i wpłaty wpisowego.
 4. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do przedszkola, w szczególności gdy rodzice zataili istotne informacje o dziecku.
 5. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 6. O pierwszeństwie przyjęcia do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie ze Statutem Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku § 7:

§ 7

Zakres zadań Dyrektora szkoły, organizację przyjęć uczniów do Szkoły określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku.

Zgodnie ze Statutem SG nr 4 STO w Białymstoku § 7:

§ 7

Zakres zadań Dyrektora szkoły, organizację przyjęć uczniów do Szkoły określa statut Zespołu Szkół, którego częścią jest Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-01-2017 - Edycja treści.

29-01-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 93